ราวกันตก Sci wood

Share This:

ไม้ตัน bestwood

ไม้ Wood Plastic Composite มีชี่อเรียกได้หลายชื่อเช่น

– ไม้สังเคราะห์

– ไม้พลาสติก

– ไม้เทียม

จัดเป็นวัสดุ คอมโพสิทชนิดพอลิเมอร์คอมโพสิทที่ได้จากการนำเอาส่วนผสมของผงไม้ ขี้เลื่อยไม ้หรือ เส้นใยไม ้กับพอลิเมอร์ พลาสติก มาผ่านกระบวนการผลิตและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ นับว่าเป็นแนวคิดของการสร้างวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายไม้ใช้งานได้เช่นเดียวกับไม้จริง ซึ่งไม้ธรรมชาติมีการเสื่อมสภาพตามอายและสภาพการใช้งาน และความชื้น ผุพังง่าย  และถูกทำลายโดยปลวก มอด แมลง และติด ไฟง่าย สมบัติเด่นของไมสังเคาระห์คือ เหมือนไม้จริง มี ความแข็งแรงกว่า พลาสติก ทนทานต่อแสง UV ทนปลวก
แมลงที่เป็นศัตรูของไม้ ปรับแต่งได้ ทุกความต้องการ ขึ้นรูปชิ้นงานได้รวดเร็ว และไม่ซึม น้ำ ประหยัด

โครงสร้าง ยิ่งในปัจจุบันการหาไม้ คุณภาพดีๆ คงไม่ง่าย เหมือนแต่ก่อน และยังเป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ สิ้นเปลือง ไม้สังเคราะห์ (WPC) จึงเป็นนวัตกรรมวัสดุ ทดแทนไม้ ที่มีคุณลักษณะบางประการที่ดีกว่าไม้ธรรมชำติ สามารถนำมาประกอบและประยุกตการใชงานอย่างไม่จำกัด อาทเิช่น งานไม้พื้น งานศาลา งานระแนง งานฝ้า งานประตู และรั้ว จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้วัสดุทดแทนไม้ใน ปัจจุบันที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม และช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

 

เปรียบเทียบไม้สังเคราะห์ และ ไม้จริง

ไม้สังเคราะห์ ไม้จริง
ทนต่อ แสงแดด น้ำ ความชื้น แม้กระทั่งพื้นที่ใกล้ทะเล โดนน้ำ ความชื้น แสงแดด มีโอกาศผุ หดตัว บวม หรือบิดงอ
เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ เมื่อโดนไฟจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ขึ้นรูปง่าย และไม่มีเสี้ยนไม้ มีเสี้ยนไม้ ต้องไสให้เรียบก่อนใช้งาน และอบแห้ง
ทนทานต่อการกัดเจาะ ปลวก มอด ไม่ต้องใช้น้ำกันปลวก ปลวด มอด สามารถเจาะกินได้ง่าย ต้องใช้น้ำยาเคลือบ
ผลิตได้ง่าย และ ไม่ต้องแปรรูปเอง ทำลายธรรมชาติ และต้องมาแปรรูปก่อนใช้งาน
อายุของไม้ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทุกสภาวะอากาศ อายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ขึ้นกับสภาวะการใช้งาน
ตัวอย่าง งานไม้เทียม

 

 

ใส่ความเห็น